โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำปลายมาศ

ที่ตั้งโครงการ

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มโครงการเมื่อ

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองกำลังสุรนารี
ที่อยู่ : ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2
ที่อยู่ : ค่ายสุรนารี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์ : http://www.army2.mi.th/

วัตถุประสงค์

            เพื่อช่วยจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเพาะปลูกและเพื่อใช้เป็นแหล่งอุปโภคบริโภค ของราษฎรหมู่บ้านต่างๆได้ตลอดปี พร้อมทั้งสร้างคามมั่นคงในประเทศทางยุทธศาสตร์และทางทหาร

ความเป็นมา

            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานชลประทานว่า "ควรพิจารณาวางโครงการชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรอง และต้นน้ำลำปลายมาศรวมทั้งลำน้ำสาขา ลำน้ำทั้งสอง และ ดำเนินการก่อสร้างอย่างรีบด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมีน้ำสำหรับบริโภคอุปโภคตลอดปี ตลอดจนสามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูผน และฤดูแล้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผบ.ทบ. และอธิบดี กรมชลประทาน เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนางรอง และลุ่มน้ำลำปลายมาศ ว่าควรพิจารณากำหนดอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว บ้านโนนดินแดง อำเภอละหานทราย-ตาพระยา และจัดทำระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวให้เสร็จในฤดูแล้งระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2522 ได้ และควร ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำห้วยหิน บ้านโนนสมบูรณ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมระบบส่งน้ำถึงบริเวณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตลอดจนควรพิจารณาวางโครงการเขียนกักเก็บน้ำลำนางรองอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดการสำรวจการออกแบบเสร็จในปี 2522 และเริ่มก่อสร้างในปี2523 เสร็จในปี 2524 ส่วนระบบส่งน้ำควร พิจารณาสร้างฝายทดน้ำในส่วนลำนางรองเป็นช่วง พร้อมอาคารบังคับน้ำ ปากคู่ส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเพาะปลูก สองฝั่งลำนางรองเป็นตอนๆ สำหรับโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำอื่นๆ และฝั่งทดน้ำอื่นๆ ที่วางโครงการไว้แล้ว ควรดำเนินการ สำรวจออกแบบ พร้อมที่จะดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดโครงการ

         ก่อสร้างถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน 9.9 ก.ม., ก่อสร้างทำนบดินยาว 1,000 ม., สันเขื่อนกว้าง 8 ม., ความจุ 98 ล้านลบ.ม., คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยยาว 240 กม., ปรับปรุง(เส้นทางเดิม รพช.) 8 กม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
            จังหวัดนครราชสีมา, กรมชลประทาน, กกล.สุรนารี และ กรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๒๓

ประโยชน์ที่ได้รับ

        ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 56,800 ไร่ จำนวน 93 หมู่บ้าน กับ 9 ตำบล 3 อำเภอ คือ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอปะคำ และอำเภอคำม่วง จังหวัดบุรีรัมย์

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200