โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศิลปาชีพบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

ที่ตั้งโครงการ

บ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เริ่มโครงการเมื่อ

เว็บไซต์ของโครงการ

http://www.pr4army.com/more-about-joomla/44--5/110-2010-11-05-02-09-46.html

โดย

กองทัพภาคที่ 4
ที่อยู่ : ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์ : http://www.army4.net

วัตถุประสงค์

 1. จัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับราษฎรที่เดือดร้อน โดยมีอาชีพหลักในการปศุสัตว์และอาชีพเสริมในด้านการเกษตร
 2. ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันให้คำแนะนำ และสนับสนุนสมาชิกของโครงการฯ ในการพัฒนาพื้นที่ให้สมาชิกใช้ประโยชน์ และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว
 3. เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 4. เพื่อเป็นการปรับปรุงดินที่มีสภาพเป็นกรดให้มีคุณภาพดี โดยใช้น้ำจืดชะล้างดินเพื่อจะได้ทำการเกษตรได้
 5. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการฯ โดยการระบายน้ำเปรี้ยวออกและนำน้ำจืดเข้าไปแทนที่ เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาและทำการเกษตรได้

ความเป็นมา

     เมื่อปี พ.ศ.2520 กรมชลประทานได้ขุดคลองมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้พื้นที่ฝั่งขวาของคลองมูโนะระหว่างคลองกับถนนทางหลวงสายตากใบ-สุไหงโกลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่ จากเดิมเป็นพรุน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี หลังจากที่ทำการขุดคลองแล้วทำให้น้ำในพรุแห้ง สามารถใช้ประโยชน์ได้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ กับ พล.ท.วันชัย จิตต์จำนงค์ แม่ทัพภาคที่ 4(เป็นยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้จัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ขึ้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกไทร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีราษฏรจำนวน 100 ครอบครัว ในพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ และจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิก ครอบครัวละ 3 ไร่ ที่เหลือเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ของแต่ละครอบครัวประมาณ 10 ตัว ซึ่งสมาชิกแต่ครอบครัวมีรายได้หลักจากการเลี้ยงสัตว์ ส่วนรายได้จากการเกษตรเป็นรายได้เสริม สมาชิกของหมู่บ้านไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน แต่มีสิทธิ์ทำกินในพื้นที่นี้ตลอดไป ตามกฎระเบียบของหมู่บ้านที่กำหนดไว้ โดยมีพื้นที่โครงการฯ ดังนี้

   พื้นที่ที่ 1 ที่ทำการชุดโครงการฯ, อาคารศิลปาชีพ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศาลารวมใจ

   พื้นที่ที่ 2 คอกปศุสัตว์รวม

   พื้นที่ที่ 3 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รวม

   พื้นที่ที่ 4 บ้านและที่ทำกินสมาชิก

   พื้นที่ที่ 5 ประปาหมู่บ้าน

   พื้นที่ที่ 6 พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

   พื้นที่ที่ 7 บ่อทดลองเลี้ยงปลาสลิด

   พื้นที่ที่ 8 พื้นที่ทำนาสมาชิก

   พื้นที่ที่ 9 พื้นที่ทำกินจัดสรรเพิ่มให้กับสมาชิก

   พื้นที่ที่ 10 พื้นที่ว่างเปล่าที่จะจัดสรรให้กับสมาชิกที่จะเข้าใหม่

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมการดำเนินการ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก ๑๕๕ คน ประกอบด้วย

  1. กลุ่มทอผ้า มีสมาชิก 102 คน

  2. กลุ่มจักสานย่านลิเภา มีสมาชิก 8 คน

  3. กลุ่มเซรามิกส์ มีสมาชิก 3 คน(อยู่ที่ พระตำหนักทักษิณฯ)

  4. กลุ่มแกะสลักไม้ มีสมาชิก 65 คน

  5. กลุ่มปักผ้า มีสมาชิก 32 คน

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน 26 ราย

  2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 28 ราย

  3. กลุ่มเลี้ยงปลา จำนวน 35 ราย

  4. กลุ่มร้านค้าชุมชน จำนวน 52 ราย

  5. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 62 ราย

  6. กลุ่มทำนาข้าว จำนวน 35 ราย

     ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ทั้งหมด 37 ครอบครัว มีพื้นที่อยู่อาศัยทำกิน ครอบครัวละ 3 ไร่ และพื้นที่ทำกินจัดสรรเพิ่มให้สมาชิกอีก 3 ไร่ โดยมีการทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี รายได้เฉลี่ยประมาณ 45,000- 60,000 บาท ต่อปีต่อครอบครัว

หน่วยงานรับผิดชอบ กองพันพัฒนาที่ 4 จัดเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานโครงการ 26 นาย ประกอบด้วย

  1. นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย

  2. นายทหารประทวน 10 นาย

  3. พลทหาร 15 นาย

การบริหารโครงการ

     เพื่อให้การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ศูนย์สาขาที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการ ดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนงานโครงการ ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย

 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะทำงาน
 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 3. พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 4. เกษตรจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 5. ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 6. ประมงจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 7. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส คณะทำงาน
 8. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี คณะทำงาน
 9. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส คณะทำงาน
 10. หัวหน้าสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส คณะทำงาน
 11. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง คณะทำงาน
 12. นายอำเภอตากใบ คณะทำงาน
 13. ผู้แทนกองทัพภาคที่ ๔ คณะทำงาน
 14. ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ ๔ คณะทำงาน
 15. ผู้จัดการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา คณะทำงาน
 16. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นราธิวาส คณะทำงาน
 17. หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผลสำนักงานและเลขานุการจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน
 18. หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูโนะ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 19. หัวหน้างานก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 20. หัวหน้างานปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200