โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ.2522 ถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0 3827 6170-3
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3721- 1439 ต่อ 7050
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นที่พักคณะทำงานโครงการ
  2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  3. เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์
  4. ให้การศึกษาด้านการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์
  5. เป็นศูนย์การฝึกงานแก่นักเรียนทุรกันดาร

 

ความเป็นมา

      กล่าวโดยทั่วไป การเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทางที่ห่างไกลมากเพราะส่วนใหญ่คณะทำงานมีงานประจำ ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ในจังหวัด ปราจีนบุรี, ชลบุรี และส่วนกลาง รวมทั้งการ ปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องลำเลียง อุปกรณ์และพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยากลำบาก เพราะระยะทางห่างไกลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนจึงไม่สามารถกระทำได้ ในวันเดียวสมควรที่จะมีสถานีกลาง ระหว่างส่วนกลางของแม่ฮ่องสอน เป็นที่พักของคณะที่ทำงาน ตลอดจน ยานพาหนะที่ลำเลียงอุปกรณ์และพันธุ์สัตว์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นสถานที่ผลิตพันธุ์สัตว์ รวมทั้งการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อโครงการว่า “ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ” เมื่อ 6 ตุลาคม 2522 โดยมี หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และพันโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ มาดำเนินงานเป็นสถานีกลางระหว่างส่วนกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กม.๒๙ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200