โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

ณ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เริ่มโครงการเมื่อ

มิถุนายน 2552

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : เลขที่ 52 ม.1 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จว.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-425-410
โทรสาร : 0-3242-5271
อีเมลล์ : inf11_3kg@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/21123u
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/

วัตถุประสงค์

1.จัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน
2.การจัดทำเป็นแปลงเกษตร

ความเป็นมา

เมื่อประมาณเดือน มิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนพระทัย อยากได้ที่ดิน
เป็นการส่วนพระองค์ โดยได้มีพระราชดำริกับ คุณ ผกาพันธ์ เทหะมาศ ผู้ดูแลวังไกลกังวลว่า ให้จัดซื้อ
ที่ดินจำนวนหนึ่ง เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ แล้วมีดำริให้คุณผกาพันธ์ เทหะมาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ
จัดซื้อที่ดินของราษฎรในพื้นที่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 264 ไร่
และเมื่อมีการจัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว และได้มีพระราชดำริให้ คุณ ดิสธร วัชโรทัย (คุณใหม่)
รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์
ซึ่งทรงเรียกว่า “ ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ”และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลง
เกษตรขึ้น

รายละเอียดโครงการ

มีอาณาเขต ดังนี้.
ทิศเหนือ จรด หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโปร่ง ต.กลัดหลวง
ทิศใต้ จรด หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก
ทิศตะวันออก จรด หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโปร่ง และ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.กลัดหลวง
ทิศตะวันตก จรด พื้นที่กรมป่าไม้ และ หมู่ที่ 6 บ้านวังข้าวสาร ต.กลัดหลวง

หน่วยรับผิดชอบ
ร.11 พัน.3 รอ.
ห้วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 0600-1800 จัดกำลังพล 4 นาย( นายสิบ 1 นาย, พลทหาร 3 นาย )
ห้วงเวลากลางคืน ปฏิบัติตั้งแต่เวลา 1800-0600 โดยจัดกำลังพล 10 นาย (นายสิบ 2 นาย,
พลทหาร 8 นาย

ผลการดำเนินงาน
สำนักพระราชวัง ได้ดำเนินการวางแผนงาน และเข้าดำเนินการ ตั้งแต่ปลายเดือน มิถุนายน 2552 มีผลการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 1. การปรับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการปลูกพืช โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ดำเนินการปรับพื้นที่ 2. การปรับปรุงถนนเส้นทางเข้าพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่โครงการโดย กรมทางหลวง-ชนบท,หน่วยพัฒนา การเคลื่อนที่ ๑๓ และ กรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการ 3.การปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า โดยมีไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี เข้าดำเนินการ 4. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ดิน โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าดำเนินการ 5. การปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบด้วย มะนาว, กล้วย, มะละกอ, สับปะรด, หน่อไม้ฝรั่ง, มันพันธุ์ ต่างประเทศ ฯลฯ ดำเนินการโดยเกษตรอำเภอท่ายาง 6. การสร้างพลับพลาเก้าเหลี่ยม พร้อมห้องสรง เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ดำเนินการโดย กองงานส่วนพระองค์ 7.การสร้างเรือนที่ประทับรับรองชั่วคราว ดำเนินการโดย กองงานส่วนพระองค์ 8.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยกองงานส่วนพระองค์ 9. การจัดสร้างรั้วลวดหนาม รอบพื้นที่โครงการ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200