โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ จว.แม่ฮ่องสอน

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ.2522 ถึง ปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0 3827 6170-3
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3721- 1439 ต่อ 7050
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/
กองทัพภาคที่ 3
ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 – 5524 – 5070 ต่อ 73198 - 99
เว็บไซต์ : http://www.3armyarea-rta.com

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้อุดมสมบูรณ์
ตลอดไป
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดตามแนวชายแดน

ความเป็นมา

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดน ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย การคมนาคมไม่สะดวก ราษฎรที่อาศัยส่วนใหญ่เป็น
ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ได้แก่ ม้ง, มูเซอ, ลีซอ, กะเหรี่ยง, ละว้า, ลั๊ว, ไทยใหญ่, และจีนฮ่อ (กองพลที่93 ของพรรคก๊กมินตั๋ง) อาชีพหลักทั่วไปของชนกลุ่มน้อย ดังกล่าว คือ การทำไร่เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว์ หาของป่า รับจ้างขนยาเสพติด หรือรับจ้างขนเสบียงอาหาร ยุทธปัจจัยและอาวุธให้แก่
กลุ่มกู้ชาติต่างๆในพม่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎรในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นอันมาก จึงได้มีพระราชดำริให้มีการ
พัฒนาอาชีพราษฎร ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นหนักด้านการเกษตร มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันบุกรุกทำลายป่า การอนุรักษ์ป่า การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้ เกิดความสามัคคีและหวงแหนผืนแผ่นดิน ที่ตนอาศัยอยู่ ในการที่ กองทัพบก ได้มอบให้กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่
ของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดให้มีโครงการพระราชดำริขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้หม่อมเจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ
จักรพันธ์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ บ้านปางตอง , บ้านนาป่าแปก, บ้านห้วยมะเขือส้ม, บ้านรวมไทย , บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านไม้สะเป่ ,บ้านห้วยผึ้ง,บ้านดอยแสง ,บ้านห้วยเสือเฒ่า กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้
1. ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ
2. ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในสอย ตามพระราชดำริ
4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยมะเขือส้ม ตามพระราชดำริ
5. ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์

การดำเนินงานในปัจจุบัน
1. งานด้านการพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หน่วยรับผิดชอบได้ดำเนินการตามแนว พระราชดำริ เช่น การซ่อมแซมฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกหญ้าแฝก งานดำรงสภาพศูนย์พัฒนาฯต่างๆ 2.งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงหมูหลุม การตัดดอกกุหลาบในแปลง กุหลาบตัดดอก ตามพระราชเสาวนีย์ ออกจำหน่าย และ การขยายพันธุ์ต้นกล้ากุหลาบป่า การดำเนินการ ฝึกสอนนักเรียนศิลปาชีพ การให้บริการเกสต์เฮาส์บ้านรวมไทย

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200