โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

บ้านท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง ปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0 3827 6170-3
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3721- 1439 ต่อ 7050

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและฟื้นฟูสภาพป่า
2.สกัดกั้นการขยายอิทธิพลของผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล
3. จัดสรรที่ทำกินและพัฒนาที่อยู่อาศัย
4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และเทคนิคการเกษตร และพัฒนาจิตใจ
5. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและการศึกษา
6. ส่งเสริมอาชีพเพื่อป้องกันการละทิ้งถิ่นฐานเข้าหางานทำในกรุงเทพฯ

ความเป็นมา

             เนื่องจากพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 4 แสนไร่ ในเขต อ.วัฒนานคร อ.กบินทร์บุรี และบางส่วนของ อ.ตาพระยา ราษฎรตกอยู่ในสภาพยากจน และเป็น พวกอพยพมาจากถิ่นอื่นเป็นจำนวนมาก ประกอบได้รับภัยคุกคามจาก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใน ประเทศชายแดนใกล้เคียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธ์ องคมนตรี ร่วมกับกระทรวงเกษตร และ กองทัพภาคที่ 1 โดย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ วางโครงการและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

เป็นพระราชดำริของ     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พื้นที่โครงการ            จำนวน 404,730 ไร่
งบประมาณ              ได้รับงบประมาณจากกองทัพบก
หน่วยปฏิบัติ              หน่วยทหารพัฒนา โทรศัพท์ 038-273-516

องค์กรดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน มีอยู่ 2 ส่วน คือ
       คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น มี ผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี เป็นประธานคณะทำงาน และแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการ   ในคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นกรรมการ

กิจกรรม/การดำเนินการในด้านต่างๆ

              1. งานด้านพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูก พืชหมุนเวียน พืชอายุสั้น เช่น ถั่วเหลือง เพื่อปรับปรุง ดินในแปลงเกษตร การปรับปรุงดินโดยใช้จุลินทรีย์
              2.งานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงโคนม การทอผ้าไหมโดยใช้เส้นไหม พระราชทานจาก ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา
 
นอกเหนือจากการปฏิบัติ ในด้านการประสานงาน กับหน่วย ในพื้นที่โครงการฯแล้ว หน่วยทหารพัฒนา ยังมีโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบดังนี้
              1. โครงการพัฒนาอาชีพ
              2. โครงการพัฒนาทางด้านจิตใจและความรู้ 
              3. โครงการปศุสัตว์ทหาร
              4. โครงการเกษตรกรรมทหาร
              5. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
              6. โครงการอาหารกลางวัน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200