โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้งโครงการ

ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

เริ่มโครงการเมื่อ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพลพัฒนาที่ 1
ที่อยู่ : ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3232-7801-3
โทรสาร : 0-3220-7044
อีเมลล์ : 21600u@rta.mi.th
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/21600u/
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของราษฎรให้มีความรัก สมัครสมาน ต่อกัน
๒. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ เทคนิคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนสมัยใหม่
ให้แก่ราษฎร
๓. จัดรูปที่ดินให้ราษฎรทำกิน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
๔.พัฒนาที่ดินทำกินของราษฎรให้มีความสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จำเป็นแก่การดำรงชีพ ใช้ ระบบชลประทานย่อย โดยใช้วัสดุและทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลัก
๕. พัฒนาให้ราษฎรรวมตัวกันในรูปสถาบันเกษตรกร หรือระบบสหกรณ์
๖. เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย-พม่า ในพื้นที่โครงการ ฯ

ความเป็นมา

               โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ ได้กำเนิดขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ ๒๙ พ.ค.๒๕๒๒ ได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ตลอดทั้งการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จึงมีพระราชดำรัสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้บังคับกองฝึกรบพิเศษที่ ๑ ในขณะนั้น จัดทำโครงการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการอื่น โดยพระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ ได้ทำการรวบรวมกลุ่มราษฎรที่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกันพร้อมมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่า และจัดโครงการให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง โดยใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ พระองค์ได้ทรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างระบบส่งน้ำ, การปลูกป่าชุมชน, การปลูกป่าทดแทน, การใช้แรงงาน,การพัฒนาจิตใจ, การสหกรณ์ และการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง จากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ฯ จึงก่อให้เกิด”โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ” ขึ้นพล.พัฒนา ๑ เข้ารับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ต่อจาก ร้อย.ฝรพ.๑ ในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๔๑ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการส่งมอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ ทภ.๑ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการถอนหน่วยกำลังรบ ออกจากงานการพัฒนาประเทศ โดยให้ พลพัฒนา ๑ เข้าปฏิบัติงานแทน

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ              จำนวน ๑๕,๔๐๖ ไร่
เป็นพระราชดำริของ       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์กรในการบริหารงาน
             กองทัพภาคที่ ๑ เกี่ยวข้องกับโครงการโดย รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานกรรมการประเมินผล และติดตามผลงาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานอุปถัมภ์ ( ห้วยแม่เพรียง ) ตามพระราชดำริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการระดับจังหวัด ปฏิบัติตามโครงการ พัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และประธานกรรมการระดับจังหวัด ปฏิบัติตาม โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานอุปถัมภ์ (ห้วยแม่เพรียง ) ตามพระราชดำริ

การดำเนินงานในปัจจุบัน

            ๑.งานด้านการอนุรักษ์และจัดสรรที่ดิน ออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบเพื่อป้องกันการ บุกรุกพื้นที่โครงการและอุทยานแห่งชาติ
            ๒. งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสหกรณ์ ดำเนินงานโดยร่วมมือกับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรในการทำการเกษตร สาธารณสุข และการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน
            ๓. งานด้านอื่นๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประการสำคัญที่สุดคือ การดำเนินงานได้ยึดตามกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้งบประมาณ และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งราษฎร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและ สัตว์ป่ามิให้ป่าถูกทำลายอีกต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

             ๑. ราษฎรมีความรักความสามัคคี
             ๒.ราษฎรมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และในครัวเรือนได้
             ๓. ลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า
             ๔. ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคน ระบบงาน กระบวนการ ทำงาน  ตลอดจนการเรียนรู้ การศึกษาอบรม  ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ต่าง ๆ  ที่เริ่มตั้งแต่พัฒนาคนเป็นประการแรก เพราะเมื่อคนมีความกินดีอยู่ดี ย่อมสามารถใช้สติปัญญา เพื่อสร้างตนเองและสังคม  เมื่อประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ย่อมสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200