โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด

ที่ตั้งโครงการ

1. บก.ฉก.แม่กวง (ป.พัน.7) 163 หมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
2. ชป.แม่กวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

เริ่มโครงการเมื่อ

12 พฤศจิกายน 2535

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
ที่อยู่ : ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 - 112391
เว็บไซต์ : http://www.7artillery.com/
กองพลทหารราบที่ 4
ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-252024
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/23100u/

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการโดยมี นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี, พลโท ไพโรจน์ จันทร์อุไร แม่ทัพภาคที่ 3, นายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน, นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ร้อยตรี สมศักดิ์ เจริญกุศล ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงาน ในวโรกาสที่เสด็จฯ ครั้งนี้ ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงว่าพื้นที่ที่ปลูกสวนป่าแล้ว, พื้นที่ที่ถูกบุกรุก และพื้นที่ที่จัดสรรให้ราษฎรทำกินเป็นการชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติควรจะได้มีการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร มีความชุ่มชื้น สามารถทำกินได้ จะไม่ทำการบุกรุกต่อไป รวมทั้งยังสามารถจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และป่าไม้เขตเชียงใหม่ร่วมกับกรมชลประทาน โดยมอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการปลูกสวนป่า โดยให้ปลูกไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นหลัก และให้กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ โดยใช้น้ำจากน้ำแม่สาย และให้ขุดอ่างเล็กอ่างน้อย ทำ Check dam เป็นจุด ๆ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว จากการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้พัฒนาพื้นที่จากหมู่บ้านศาลาปางสักตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปจรดขอบอ่างเก็บน้ำแม่กวง สำหรับหมู่บ้านหรือราษฎรที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ก็ควรพิจารณาให้อยู่อาศัยหรือทำกินต่อไป โดยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องทำการสำรวจผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้ว และควบคุมมิให้มีการเข้ามาบุกรุกเพิ่มขึ้นอีก
ต่อมาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2535 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองทัพภาคที่ 3 ในการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในเขตพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากมีราษฎรบุกรุกเข้าทำกินและตัดทำลายป่าไม้ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มอบหมายให้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 จัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร้องขอ โดยมีกำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการ (ชุดละ 15 นาย) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2535 การดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร สามารถควบคุมมิให้มีการตัดไม้
และการบุกรุกพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการไว้ได้ ต่อมาได้ตรวจพบว่ามีการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตพื้นที่บริเวณบ้านป่าสักงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำอีกผืนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำแม่กวง คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ดังกล่าว (ระยะที่2) โดยกำหนดให้จัดชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นมา ครั้นถึงปีงบประมาณ2539 ได้มีการขยายพื้นที่โครงการ (ระยะที่ 3) เพิ่มเติมอีก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังทหารเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ รวมทั้ง 3 พื้นที่ เป็นจำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาขยายขอบเขตพื้นที่โครงการให้
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวง โดยให้แบ่งพื้นที่ดำเนินการตามโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 (2536 - 2537) พื้นที่ดำเนินการ มีขอบเขตทางด้านทิศเหนือของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นไปจนจรดขอบอ่างเก็บน้ำแม่กวง รวมเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่
ระยะที่ 2 (2537 - 2539) พื้นที่ดำเนินการ มีขอบเขตต่อจากระยะที่ 1 ขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ จนจรดเขต
อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 70,000 ไร่
ระยะที่ 3 (2539 - 2544) พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่เหลือในเขตลุ่มน้ำแม่กวงด้านเหนืออ่างเก็บน้ำ
แม่กวงทั้งหมด จำนวน 245,000 ไร่ มีบริเวณต่อจากขอบเขตระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไปทางด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัเชียงราย และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548
1. จัดชุดลาดตระเวนป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ด้วยการเดินเท้าและรถยนต์ 2. ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 15 ท่อน บริเวณ บ.ทิศเหนือ,บ.ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตรวจพบไม้แปรรูปบริเวณบ.แม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 4. ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และไม้แปรรูป บริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านป่าสักงาม 5. ตรวจพบราษฎร 2 คน ขณะทำการลักลอบตัดไม้บริเวณบ.ปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จึงได้นำตัวส่ง สภ.อ.ดอยสะเก็ด เพื่อดำเนินคดีต่อไป 6. จัดตั้งจุดตรวจชั่วคราว เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน
1. นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ/ผอ.โครงการฯ 2. พ.ท.คชาชาต บุญดี ผบ.ป.พัน.7/ผบ.ฉก.แม่กวง 3. พ.ต.ประณต ศิริพันธ์ รอง ผบ.ฉก.แม่กวง 4. ร.อ.ชายชาญ สายะตานันท์ น.ปฏิบัติการ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200