โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : เลขที่ 52 ม.1 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จว.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-425-410
โทรสาร : 0-3242-5271
อีเมลล์ : inf11_3kg@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/21123u
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี โดยนำแนว พระราชดำริมาขยายผลในการอนุรักษ์ และพัฒนา
2.เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้คนและสัตว์ป่าสามารถอาศัย
อยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่โครงการ

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ได้ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรม ซึ่งนับวันได้ทวีความรุนแรงเรื่อยๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ความต้องการทีดินทำกิน และความรู้เท่าไม่ถึงการของราษฎร ที่ได้บุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำการเกษตร ตลอดจนการล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหาร ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ ๕๙๖,๘๗๕ ไร่ ซึ่งเดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้และสัตว์ป่าหายากรวมทั้งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ป่าบางส่วน ได้ประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับป่าสงวนอื่นๆ กล่าวคือ ราษฎรได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งเช่าพื้นที่ป่าเพื่อปลูกสับปะรด สวนสนประดิพัทธ์ และอื่นๆ ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของดิน และป่าไม้เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่า ซึ่งเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ ๑๐๗ เชือก และมีแหล่งที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่บุกรุก และพื้นที่เช่าของราษฎร ดังกล่าว เมื่อแหล่งอาหารในฤดูแล้งลดลง โขลงช้างป่าดังกล่าวได้ลงมาบุกรุกพื้นที่ทำกินและกินพืชไร่ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของราษฎรเป็นประจำเกือบทุกปี จนเกิดข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างขึ้น ความรุนแรงของสภาพปัญหาได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่ช่วงต้นปี๒๕๔๐ เป็นต้นมา ช้างป่าได้ถูกราษฎรทำร้ายจนถึงขั้นบาดเจ็บ และเสียชีวิตแล้วหลายเชือก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ช้างป่าจำนวน ๒ ตัว เสียชีวิตเพราะได้รับสารพิษจากการทำไร่สับปะรด บริเวณพื้นที่บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี และช้างป่าจำนวน ๑ ตัว ถูกยิงเสียชีวิต และถูกเผาทิ้งด้วยยางรถยนต์ บริเวณบ้านพุบอน หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี เนื่องจากเข้ามากินสับปะรดที่ราษฎรได้ปลูกไว้ ซึ่งเหตุการณ์ช้างป่าเสียชีวิต ทั้ง ๒ กรณีสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ได้กระจายข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง จากกรณีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ เมื่อ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ สรุปได้ว่า “ให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี โดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี” จึงได้เกิด “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น

การดำเนินการ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีกิจกรรมในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การสร้าง ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ทำโป่งเทียม การทำแนวกันไฟ และด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย การสร้างบ่อน้ำในไร่นา การส่งเสริมและปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ผลการ ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้แต่ยังมีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไป และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริอย่างสมบูรณ์ การ ดำเนินงานในปัจจุบันได้แก่     ๑.การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการปลูกไม้ไทย สูงใหญ่ ใบหนา ให้ร่มเงา และเป็นแนวป่า กันชน ป้องกันช้างออกหากินเลยแนวป่า มีการปลูกพืชอาหารช้างและโปรยหว่านเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ การปลูกต้นราชพฤกษ์ สองข้างทาง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีกิจกรรมในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การสร้าง ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ทำโป่งเทียม การทำแนวกันไฟ และด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย การสร้างบ่อน้ำในไร่นา การส่งเสริมและปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ผลการ ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้แต่ยังมีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไป และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริอย่างสมบูรณ์ การ ดำเนินงานในปัจจุบันได้แก่     ๑.การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการปลูกไม้ไทย สูงใหญ่ ใบหนา ให้ร่มเงา และเป็นแนวป่า กันชน ป้องกันช้างออกหากินเลยแนวป่า มีการปลูกพืชอาหารช้างและโปรยหว่านเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ การปลูกต้นราชพฤกษ์ สองข้างทาง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีกิจกรรมในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การสร้าง ฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ทำโป่งเทียม การทำแนวกันไฟ และด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย การสร้างบ่อน้ำในไร่นา การส่งเสริมและปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ผลการ ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้แต่ยังมีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไป และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริอย่างสมบูรณ์ การ ดำเนินงานในปัจจุบันได้แก่     ๑.การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการปลูกไม้ไทย สูงใหญ่ ใบหนา ให้ร่มเงา และเป็นแนวป่า กันชน ป้องกันช้างออกหากินเลยแนวป่า มีการปลูกพืชอาหารช้างและโปรยหว่านเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ การปลูกต้นราชพฤกษ์ สองข้างทาง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน (Check Dam) ๒๕๐ ตัว ตามแนวร่องห้วยมะกรูด ๒.การตรวจสภาพความหนาแน่นของสวนป่า ดำเนิน การสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พบว่า สภาพป่ากุยบุรี มีความหนาแน่น ตรวจพบ ช้างป่า กระทิง เสือโคร่ง วัวแดง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ้ ้ ๔. การดูแลและติดตามพฤติกรรมช้างป่ากุยบุรี ปัจจุบันมีประชากรช้าง ๑๕๐ ตัว จัดทำทะเบียน เรียบร้อยแล้ว ๘๕ ตัว พบลูกช้างป่าเกิดใหม่ ๘ ตัว ช้างป่าแยกออกหากินจากโขลงใหญ่ แสดงว่ามีความ ปลอดภัยสำหรับช้างที่ได้รับบาดเจ็บที่ปลายงวง หรือช้างงวงรั่ว ปัจจบัน จากการสังเกตช้างสามารถกิน ๓.การพัฒนาแหล่งนำ มีการก่อสร้างฝายต้นนำแบบ ผสมผสาน และ สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง บ้านพุบอน ภสารชาทไดรเจทรชารปจุบสชากอาหารน้ำได้ตามปกติ มีความแข็งแรงดี ๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยนำเส้นไหมขายให้มูลนิธิศิลปาชีพ

 

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200