โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ และ หมู่ ๕, ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพลพัฒนาที่ 1
ที่อยู่ : ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3232-7801-3
โทรสาร : 0-3220-7044
อีเมลล์ : 21600u@rta.mi.th
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/21600u/
กองทัพภาคที่ 1
ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390
โทรสาร : 02-280-6847
อีเมลล์ : prcaar1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.army1.rta.mi.th/

วัตถุประสงค์

๑. ให้ราษฎรมีที่ดินพอเพียงแก่อัตภาพ ทั้งประกอบอาชีพและที่อาศัย
๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการเกษตร อันเป็นพื้นฐานการจัดตั้งระบบสหกรณ์ต่อไป
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกวิธีตามหลักวิชาเกษตรแผนใหม่ ให้มีความเข้าใจใน
การช่วยเหลือตนเองตามหลักพัฒนาชุมชน
๔. ปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่เคยทำประโยชน์ให้สามารถเพาะปลูกได้ โดยวิธีการและเทคนิคใหม่
๕. ส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพในที่ดินจัดสรร

ความเป็นมา

สมาชิกสหกรณ์ดอนขุนห้วย เดิมเป็นกลุ่มชาวไร่ผัก ประมาณ ๑๒๐ ครอบครัว ทำกินอยู่ในนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร มีที่ดินทำกินครอบครัวละ ๑ - ๓ ไร่ ซึ่งไม่พอเพียงต่อการครองชีพ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หาที่ทำกินสำหรับการเกษตรแก่ราษฎรกลุ่มนี้ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมมือกันจัดที่ดินบริเวณ “ ดอนขุนห้วย ” ซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเขต อำเภอชะอำ, อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๕๘๑ ไร่ แบ่งจัดให้กลุ่มสมาชิกเข้าอยู่ จำนวน ๑๕๒ ครอบครัว โดยแบ่งที่ดินทำกินครอบครัวละ ๑๕ ไร่ และจัดตั้งเป็นโครงการตามประราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ในเดือน เมษายน ๒๕๒๖ มีพระราชเสาวนีย์ ให้ ร.๑๑.พัน.๓ รอ.ให้คอยช่วยเหลือราษฎร และประสานกับส่วนราชการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร.๑๑พัน.๓ รอ จึงเข้ารับผิดชอบ โครงการตามพระราประสงค์ดอนขุนห้วย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ต่อมา กองทัพภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ กองพลพัฒนาที่ ๑ รับผิดชอบปฏิบัติงานต่อจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหาราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ปัจจุบัน ราษฎรในโครงการฯ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น รายได้ต่อครอบครัวประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ปี จากการประกอบอาชีพ โดยดำเนินการเป็นกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ จำนวน ๓,๙๙๐ ไร่
เป็นพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์กรในการบริหารงาน คณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง
ดอนขุนห้วย หนองพลับกลัดหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี
๑. มทภ.๑ เป็น กรรมการ
๒. ผวจ.พ.บ. เป็น กรรมการ

การดำเนินงานในปัจจุบัน

     ๑.งานด้านพัฒนากลุ่มอาชีพและระบบสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย ให้สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตน้ำดื่มและกลุ่มเลี้ยงไก่กรงตับ

     ๒.งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานงานและรวบรวมเส้นไหมจากกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเข้าพระราชวังสวนจิตรดา และ ประสานกับส่วนราชการต่างๆ ในการเข้าพัฒนาพื้นที่และช่วยเหลือราษฎร เช่น ร่วมกับหน่วยพัฒนาที่ดิน ในการแจกปุ๋ยปรับปรุงดินและให้ความรู้แก่เกษตรกร

     ตลอดระยะเวลา ๓๒ ปี ที่ผ่านมา การดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย กระทั่งปัจจุบัน ราษฎรในพื้นที่โครงการหลายคนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดี มีการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปขยายผล ก่อให้เกิดงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงงานผลิตสับปะรดกวน, แหล่งผลิตกระดาษสาจากใบสับปะรด, แหล่งผลิตเส้นไหมคุณภาพและแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วประเทศ และกำลังขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200