โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เริ่มโครงการเมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2540

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองทัพภาคที่ 2
ที่อยู่ : ค่ายสุรนารี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์ : http://www.army2.mi.th/

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูหลาก ไว้สำหรับใช้อุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
3. เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและการประมง

ความเป็นมา

           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ ราชทานพระราชดำริ ณ จังหวัดขอนแก่น สรุปความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก  น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึงและพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก
          ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ณ จังหวัดขอนแก่น ให้สำรวจพื้นที่อ่างรอบๆจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาขุดลอก อ่าง เก็บน้ำเสริมคันดินกั้นน้ำให้สูง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนได้มากซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำ นาปรังได้ รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองขอนแก่นในฤดูที่มีฝนตกหนัก นอกจากนั้นสามารถจะนำน้ำมาใช้ในโครงการเกษตรน้ำฝนตามแนวทฤษฎีใหม่ได้
         
สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทานและกองทัพภาคที่ 2 ได้สำรวจสภาพพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณสองฝั่งลำน้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 แห่ง ลักษณะการดำเนินงานเป็นการขุดลอก     หนองน้ำเดิมและก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าหนอง และการยกระดับน้ำโดยการสร้างฝายเพื่อทดน้ำให้สูงขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณเก็บ กักน้ำให้มากขึ้น ทั้งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 29 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำชีได้ทั้งสิ้น 41,350,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 28,273 ไร่ นอกจากนี้ กรมชลประทานมีแผนงานที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 5 แห่ง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการ  เก็บกักน้ำได้ 1,745,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 3,059 ไร่

รายละเอียดโครงการ

1. ปริมาณดินขุดลอก 303,940 ลบ.ม. งานก่อสร้างบันไดหินก่อ 6 แห่ง
2. ป้ายชื่อโครงการ (หัวงาน) 1 แห่ง ป้ายชื่อโครงการ 1 แห่ง
3. งานก่อสร้างท่อรับน้ำ 10 แห่ง ทางระบายน้ำแบบ “ค” 1 แห่ง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

1.  มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนทั้งหมด  ประมาณ  710  ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 142 ไร่      
2.  ช่วยเหลือราษฎร  ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงรวม  1 หมู่บ้าน   จำนวน 200  ครัวเรือนประชากร   846  คน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200