โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้

ที่ตั้งโครงการ

บ.ตะตึงไถง ม.5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

เริ่มโครงการเมื่อ

พ.ศ. 2538

เว็บไซต์ของโครงการ

โดย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23
ที่อยู่ : จ.สุรินทร์
เว็บไซต์ : http://

วัตถุประสงค์

เมื่อ 30 พ.ค.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับพลตรี สนั่น มะเริงสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่อีสานตอนล่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2538 ณ บ.ตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พิกัด UB 380405 บนเนื้อที่ 93 ไร่ เพื่อเป็นโครงการพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในปี พุทธศักราช 2539

ความเป็นมา

กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 2 ในระยะเริ่มแรก ได้ประสานงานกับ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดตั้งองค์การบริหารโครงการ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ประสานงาน กับ กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ โดยขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเปาะโปย มีเนื้อที่ 93 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ที่ บ.ตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ” ครอบคลุมการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, บุรีรัมย์ , ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ , ยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งองค์การบริหารโครงการมีมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมทุกสาขา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเกี่ยวข้องตามหน้าที่ปกติ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบกิจกรรมวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกบุคคลากรให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างให้สามารถประกอบอาชีพตามแต่ละสาขาที่จัดฝึกอบรมขึ้น

รายละเอียดโครงการ

1. ประเภทสมาชิก
1.1 สมาชิกทอผ้าไหมตามพระราชเสาวนีย์
- ตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จำนวน 45 ราย
- ตำบลตาอ็อง อ.เมือง จำนวน 7 ราย 1.2 สมาชิกสมทบ
- ตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จำนวน 21 ราย
- ตำบลลำดวน อ.ลำดวน จำนวน 18 ราย
- ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จำนวน 1 ราย
- ตำบล บะ อ.ท่าตูม จำนวน 1 ราย
1.3 สมาชิกเกษตรทฤษฎีใหม่
- ตำบลนอกเมือง อ.เมือง จำนวน 13 ราย
1.4 สมาชิกผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย
2. ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ
2.1 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 60 ราย
2.2 ทอผ้าไหม จำนวน 93 ราย
2.3 เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 ราย
3. สถานภาพนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ -
4. สถานภาพผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย

งบประมาณปัจจุบัน
จำนวน 50,000 บาท/3 เดือน (จากเงินทุนหมุนเวียนพระราชทาน)

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200