โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.ห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

-
0 - 5312 - 1184
0 - 5312 - 1187
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200