โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ และ หมู่ ๕, ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

-
032-428-506-9 ต่อ 50235
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

-
032-425-410
0-3242-5271
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210

-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200