โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านนางปี๊ ตำบลหูล่อง บริเวณปากแม่น้ำปากพนัง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200