กองพลพัฒนาที่ 3

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์

055-311453-6

โทรสาร

055-312019

อีเมลล์

dev03rd@hotmail.com,dev03rd@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200