กองพลทหารราบที่ 4

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์

055-252024

โทรสาร

อีเมลล์

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200