กองพลพัฒนาที่ 1

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์

0-3232-7801-3

โทรสาร

0-3220-7044

อีเมลล์

21600u@rta.mi.th

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200