กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์

0-3721- 1439 ต่อ 7050

โทรสาร

อีเมลล์

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200