กองทัพภาคที่ 1

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์

02-280-6848, 02-280-3970 ต่อ 91219, 91461, 91462, 91390

โทรสาร

02-280-6847

อีเมลล์

prcaar1@hotmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200