กองทัพภาคที่ 2

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ค่ายสุรนารี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200