จังหวัดทหารบกสกลนคร

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์

042 - 711681

โทรสาร

042 - 712392

อีเมลล์

sakonarmy@hotmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200